หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายฉันท์ ศิริพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
สำนักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอำนวยการ
- งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานรัฐพิธี
- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์
งานการเจ้าหน้าที่
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบำเหน็จบำนาญและเงิน
ทดแทน
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานสวัสดิการพนักงาน
งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานวิชาการ
- งานสนับสนุนการจัดทำแผน
แม่บทชุมชน
งานนิติการ
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
- งานการดำเนินการทางคดีและ
ศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์