หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
พระธาตุดอยก๊อ
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
1
2
3
 
นายฉันท์ ศิริพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
   
 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัง [ 20 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 74 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 8) [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 77 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 11) [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 94 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 10) [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 85 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 9) [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 1) [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 78 
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 90 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.วังชิ้น ปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 87 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 65 
แผนปปช อบต.วังชิ้น ปี 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 64 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 91 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น ว่าด้วยจรรยาข้่าราชการส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 76 
มาตรฐานการให้บริการ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 72 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 79 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 79 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศ ผู้ชนะกการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกรปะสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถยนต์บรรทุกน้ำ) ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 63 
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 83 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างโครงหลังคา ขนาดกว้าง 6.20 ม. ยาว 50 ม. พร [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 73 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 74 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านส [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 74 
ตารางแสดงงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาใหม่ หมู่ 8 [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 73 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านว [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 72 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถยนต์บรรทุกน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 68 
กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำตำบลวังชิ [ 23 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 78 
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมา [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 70 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 84 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 83 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 83 
   
 
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 20 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
   
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
   
 
พร0023.1/ว438 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคไอโ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว437 แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหลอดเลื [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว3487 ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงสร้างการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว435 สำรวจผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศน์การศึกษา สังกัด อปท.ที่ย [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว3479] ขอสำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบปร [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว3478 ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิท [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว433 การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว440 การจัดการทดสอบทางการการศึกษาระดับชาติขัันพื้นฐาน ประจำปี 2 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว434 การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว436 สำรวจข้อมูลกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3477 ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปล [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว3496 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุด [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว3460 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศษบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว432 1-แนวทางการสมัครโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว432 2-แนวทางการสมัครโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3462 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3461 แจ้งส่งหนังสือหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว51 สำรวจข้อมูลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/11025 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริม การกระจายอำนาจใหเแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3440 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]     
 
   
 
ทต.วังชิ้น ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้า [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาพูน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแล้ง สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นาพูน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย และ อารมณ์) ป [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นาพูน ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) อบต.นาพูน [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาโครงการถมกรวดทรายถนนลูกรังสู่การเกษตร ทุ่งน [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถมกรวด [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ ปร.4, 5, 6 โครงการถมกรวดทรายถนนลูกรังสู่การเกษตร ทุ่งน้าว ม.1 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นาพูน กองคลัง อบต.นาพูน ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562 หมู่ที่ 1 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.กาญจนา สรุปผลราคากลางขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 และ 8 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านถิ่น วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.กาญจนา รายงานการเงินงบประมาณปี 2561 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

ผลิตภัณท์ผ้าด้นมือ

พระธาตุดอยก้อ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านได้มากี่สุด
  ด้านการศึกษา
  ด้านอินเทอร์เน็ต
  ด้านประปา
  ด้านไฟฟ้า
  การบริการประชาชน
 
กระดานสนทนา
 
   
 
บ.เอนนี่แวร์ ทูโก ต้องการรับสมัครคนถ่ายรูปตรวจสภาพรถ ใน อ.วังชิ้นครับ (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 454  ตอบ 0  
การจ่ายโบนัส (23 ม.ค. 2559)    อ่าน 6883  ตอบ 15  
โรงไฟฟ้าชีวมวล ที่จะก่อสร้าง ที่ ต.นาพูน อ.วังชิ้น (5 ส.ค. 2558)    อ่าน 2480  ตอบ 4  
แข่งหัวเราะ งานสงกรานต์ อบต วังชิ้น 56 (16 เม.ย. 2556)    อ่าน 2446  ตอบ 0  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (1 มี.ค. 2556)    อ่าน 511  ตอบ 0  
ฝากเพจ วังชิ้นพัฒนา หน่อยครับ (2 ธ.ค. 2555)    อ่าน 548  ตอบ 0  
การจัดเก็บขยะหมู่บ้าน (20 ก.ย. 2555)    อ่าน 1230  ตอบ 4  
Webboard ชุมชนคนบ้านหาดรั่ว( banhadrua) (29 ก.ค. 2555)    อ่าน 915  ตอบ 0  
เกรงจะถูกร้องเรียน (23 ก.ค. 2555)    อ่าน 1046  ตอบ 1  
วังชิ้นน่าอยู่ (23 ก.ค. 2555)    อ่าน 826  ตอบ 0  
ป.โท รามคำแหง (23 ก.ค. 2555)    อ่าน 1916  ตอบ 1  
สอบถามพี่จิระวัจน์ (23 ก.ค. 2555)    อ่าน 1581  ตอบ 2  
ต้องการนิติกรด่วน (23 ก.ค. 2555)    อ่าน 1183  ตอบ 1  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
     
 
 
  WANGCHIN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-588-312
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-588-312  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น  
  จำนวนผู้เข้าชม 3,540,312 เริ่มนับ 6 พ.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10