หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
พระธาตุดอยก๊อ
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
1
2
3
 
นายฉันท์ ศิริพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
   
 
ประกาศการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนของอปท.ส่วนท้องถิ่น ของอบต.วังชิ้ [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัง [ 20 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 93 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 8) [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 93 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 11) [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 111 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 10) [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 99 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 9) [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 89 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 1) [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 92 
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 103 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.วังชิ้น ปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 99 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 78 
แผนปปช อบต.วังชิ้น ปี 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 83 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 107 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น ว่าด้วยจรรยาข้่าราชการส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 88 
มาตรฐานการให้บริการ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 86 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 97 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศ ผู้ชนะกการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกรปะสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 62 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถยนต์บรรทุกน้ำ) ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 82 
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 96 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างโครงหลังคา ขนาดกว้าง 6.20 ม. ยาว 50 ม. พร [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 91 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 89 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านส [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 87 
ตารางแสดงงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาใหม่ หมู่ 8 [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 91 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านว [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 92 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถยนต์บรรทุกน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 81 
กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำตำบลวังชิ [ 23 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 93 
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมา [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 86 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 100 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 94 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 93 
   
 
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 20 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 62 
   
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4148  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6092  [ 9 ต.ค. 2562 ]
เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว4113  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4133  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว36  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.2/ว6066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว4108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว16  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 081037/ว4106 [แบบรายงานฯ]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4093 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
 
   
 
พร0023.5/ว4279 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ [ 11 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4285 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล [ 11 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4292 การสำรวจความเสียหายและเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย [ 11 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว488 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 [ 10 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว487 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนลดพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตุงาน ฯ [ 10 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว13651 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-plan - eMENSCR ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว547- กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ฯ [ 9 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว4268 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2560 กรณีปรับปรุง [ 9 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว549 คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมยุวกาชาด [ 9 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4260 โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 9 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว546 ดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network [ 9 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.5/13595 ติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4241 ประกาศรายชื่อผู้สมควรที่ได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4239 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4238 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4212 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย [ 7 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.5/ว4220 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติและได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ [ 7 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว543 โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 [ 4 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว542 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว541 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]   
 
   
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562(สขร.1) [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำชำ ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนหรือหน่วยงายราชการ เก็บ ขน แล [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยม ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ประจำปีงบ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งแล้ง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ัรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.นาพูน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.กาญจนา ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวฝา [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปาน ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปาน เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการเพิ่มประ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่ปาน ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปาน เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการเพิ่มประ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.บ่อเหล็กลอง รายงานงบการเงินประจำปี2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่คำมี ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉน [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศผลผู้ชนะการพิจารณาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศราคาซื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งโฮ้ง 24 กันยายน 2562 งานเกษียณอายุราชการปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองการศึกษา และแต่ง [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างจ้างเหมารถบริการรับ ส่งนักเรียนจากบ้านหาดรั่ว (ผาฮัด)ไปยังโรงเรียนบ้านหาดรั [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 19 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด อบต.วังชิ้น จำนว [ 19 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

ผลิตภัณท์ผ้าด้นมือ

พระธาตุดอยก้อ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านได้มากี่สุด
  ด้านการศึกษา
  ด้านอินเทอร์เน็ต
  ด้านประปา
  ด้านไฟฟ้า
  การบริการประชาชน
 
กระดานสนทนา
 
   
 
บ.เอนนี่แวร์ ทูโก ต้องการรับสมัครคนถ่ายรูปตรวจสภาพรถ ใน อ.วังชิ้นครับ (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 481  ตอบ 0  
การจ่ายโบนัส (23 ม.ค. 2559)    อ่าน 7078  ตอบ 15  
โรงไฟฟ้าชีวมวล ที่จะก่อสร้าง ที่ ต.นาพูน อ.วังชิ้น (5 ส.ค. 2558)    อ่าน 2502  ตอบ 4  
แข่งหัวเราะ งานสงกรานต์ อบต วังชิ้น 56 (16 เม.ย. 2556)    อ่าน 6077  ตอบ 0  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (1 มี.ค. 2556)    อ่าน 523  ตอบ 0  
ฝากเพจ วังชิ้นพัฒนา หน่อยครับ (2 ธ.ค. 2555)    อ่าน 560  ตอบ 0  
การจัดเก็บขยะหมู่บ้าน (20 ก.ย. 2555)    อ่าน 1241  ตอบ 4  
Webboard ชุมชนคนบ้านหาดรั่ว( banhadrua) (29 ก.ค. 2555)    อ่าน 926  ตอบ 0  
เกรงจะถูกร้องเรียน (23 ก.ค. 2555)    อ่าน 1057  ตอบ 1  
วังชิ้นน่าอยู่ (23 ก.ค. 2555)    อ่าน 837  ตอบ 0  
ป.โท รามคำแหง (23 ก.ค. 2555)    อ่าน 1925  ตอบ 1  
สอบถามพี่จิระวัจน์ (23 ก.ค. 2555)    อ่าน 1637  ตอบ 2  
ต้องการนิติกรด่วน (23 ก.ค. 2555)    อ่าน 1194  ตอบ 1  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
     
 
 
  WANGCHIN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-588-312
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-588-312  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น  
  จำนวนผู้เข้าชม 3,673,189 เริ่มนับ 6 พ.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10