ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชิ้น
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 11 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256246,32692,98733,1197,96530,50753,68584,692134,95382,50545,14522,07512,257646,216
256160,60340,59974,72754,41049,61458,24743,05952,20339,14252,73336,32846,868608,533
25607778921,1391,15411,39057,84359,27956,33655,60165,11757,92958,728426,185
ยอดยกมาตั้งแต่ 6 พ.ย. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2559   2,055,147
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,736,081
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี