ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชิ้น
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 19 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256314,951-----------14,951
256246,32692,98733,1197,96530,50753,68584,692134,95382,50545,14522,07531,616665,575
256160,60340,59974,72754,41049,61458,24743,05952,20339,14252,73336,32846,868608,533
ยอดยกมาตั้งแต่ 6 พ.ย. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,481,332
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,770,391
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี