หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายฉันท์ ศิริพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลวังชิ้น มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบเรียบบางส่วนอยู่ระหว่างซอกเขา ความลาดชันของภูเขาประมาณ 45 องศาขึ้นไป และมีแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านตำบลวังชิ้น คือแม่น้ำยม
 
อาชีพประชากร
 
     

อาชีพเกษตรกร 45.36 %

อาชีพรับจ้างทั่วไป 52.64 %

อาชีพธุรกิจส่วนตัว 1 %

อาชีพรับราชการ 1 %
 
ภูมิอากาศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลวังชิ้น มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบบางส่วนอยู่ระหว่างซอกเขา ความลาดชันของภูเขาประมาณ 45 องศาขึ้นไป และมีแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านตำบลวังชิ้น คือแม่น้ำยม สภาพพื้นที่ทำการเกษตรค่อนข้าง ลาดชันลักษณะป่าไม้ เป็นป่าที่เสื่อมโทรม และแห้งแล้งหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ตั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ เรียงรายตามฝั่งลำน้ำยม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
         

วัด จำนวน 7 แห่ง

สำนักปฏิบัติธรรม จำนวน 1 แห่ง
 
การศึกษาในตำบล
 
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

ห้องสมุดประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังชิ้น จำนวน 1 แห่ง