สรุปงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น  อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  ปี 2555จำนวน     20,000   บาท
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว   อ.แม่ริม   จ.เชียงใหม่   ในวันที่  8  มีนาคม  2555  ซึ่งมีผลการประเมินกองทุนฯอยู่ในระดับ A+   เป็นแหล่งศึกษาดูงานของกองทุนฯอื่นได้   จากการได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกองทุนฯร่วมกับคณะกรรมการกองทุนของอบต.ดอนแก้ว   ได้นำแนวทางการดำเนินงานที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้นได้   เช่น  การดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการในชุมชน
ประเมินผลโครงการ
๑.มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนดำเนินบริหารจัดการกองทุนฯระหว่างกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.วังชิ้น กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนแก้ว
๒.มีการสร้าง/ขยายเครือข่ายแกนนำสุขภาพในระดับตำบล  โดยมีอสม.และคณะกรรมการกอง
ทุนฯ เป็นแกนนำในการดำเนินงานด้านสุขภาพ
๓.มีศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเบอะ  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2555 เวลา 11.53 น. โดย สุธาสิณี บุญทร

ผู้เข้าชม 1352 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย