สรุปงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โครงการงานศพปลอดเหล้าฯ  
 

โครงการงานศพปลอดเหล้า                  จำนวน   31,000  บาท
งานศพที่เข้าร่วมโครงการได้สำเร็จ  จะได้รับเงินรางวัล    1,000 บาท    โดยตั้งแต่ 1  มกราคม  2555 - 30 กันยายน  2555
มีงานศพที่เจ้าภาพสมัครเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 15  ราย  จากจำนวนงานศพในพื้นที่ 20 ราย  คิดเป็นร้อยละ  75  โดยที่ตามโครงการตั้งเป้าหมายไว้แค่ 25 ราย   สรุปรายจ่ายที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังนี้
1. ค่าเงินรางวัล  15 รายๆละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 15,000 บาท
2. ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการในการติดตามงานศพที่เข้าร่วมโครงการงานศพปลอดเหล้า  จำนวน15  ราย ๆ ละ 2 ครั้ง ๆละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000บาท
3. ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ  1,000  บาท
                รวมเป็นเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น  19,000บาท  คงเหลืองบประมาณ  12,000 บาท ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 31  ธันวาคม  2555

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2555 เวลา 11.47 น. โดย สุธาสิณี บุญทร

ผู้เข้าชม 1217 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย